CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

Több lehetőségre,

pénzre,

biztonságra vágyik?

Velünk Ön is sikeres lehet!

KARRIER LEHETŐSÉGEK

Cs.Á. Ingatlan Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(Toborzási tevékenység során kezelt adatokra vonatkozóan)

2013. április

 

 

1. BEVEZETÉS

a. A Cs.Á. Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1192 Budapest Zalaegerszeg u. 39.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, Cg.: C01-09-713043; adószám: 12980105-2-43, a továbbiakban Cs.Á. Kft.), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH-63986/2013 számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.presztizskarrier.hu webcímen. A Cs.Á. Kft. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti webcímen közzétesz.

 

b. Az adatvédelmi szabályzat hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Cs.Á. Kft.-re, al-franchise partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a Cs.Á. Kft. keretében végzett ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódó toborzási tevékenységben – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. Cs.Á. Kft. kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy al-franchise és más partnerei a jelen szabályzatot megismerjék. Ahol a jelen szabályzat Cs.Á. Kft.-et említ, ott a Cs.Á. Kft.-n kívül al-franchise is érteni kell, akik a Cs.Á. Kft. ingatlanközvetítői tevékenységével kapcsolatos toborzási folyamat során személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.

 

A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak a Cs.Á. Kft. általi hatályon kívül helyezéséig hatályos.

 

c. A  Cs.Á. Kft. az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az adatkezeles@csaingatlan.hu e- mail címre megküldve tehetőek fel. A Cs.Á. Kft. mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők(pályázók) személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Cs.Á. Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 

d. A Cs.Á. Kft. jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

 

2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.

2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)

2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.5. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

C2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

a. Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

 

b. A Cs.Á. Kft. által kezelt adatok

 

Cs.Á. Kft. kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek a toborzási folyamat során önkéntesen megadnak.

 

A Cs.Á. Kft. a jelentkezők részére önéletrajz mintát tesz elérhetővé, mely használata nem kötelező és saját önéletrajz is leadható.

 

A Cs.Á. Kft. által kezelt adatok megadása az önéletrajz megküldésével önkéntes és egyben hozzájárulást jelent az adatok kezeléséhez. A Cs.Á. Kft. az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

 

 

c. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés az  Cs.Á. Kft. az Érintettel önéletrajzának megküldésének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb 6 hónapig  tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a  Cs.Á. Kft. az Érintett személyes adatait törli.

 

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a  Cs.Á. Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

A Cs.Á. Kft. ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA

A  Cs.Á. Kft. a pályázattal kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy telephelyein levő számítógépeken végzi.

 

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Cs.Á. Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság

Telephely: 1081 Budapest Futó utca 1.

Telefon: +36-1- 789-9976   Fax: +36-1- 787-3463

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-63986/2013 E-mail: adatkezeles@csaingatlan.hu

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatkezeles@csaingatlan.hu e-mail címen.

 

Az érintett kérelmére a Cs.Á. Kft.  mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Cs.Á. Kft.  a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

A Cs.Á. Kft.  a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

– annak kezelése jogellenes,

– az érintett kéri,

– az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte.

 

A Cs.Á. Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A  Cs.Á. Kft.  – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Cs.Á. Kft.  az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Cs.Á. Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Cs.Á. Kft.  köteles bizonyítani. A Cs.Á. Kft.  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

 

 

Budapest, 2013. április

 

Ügyvezető

 

Nemrég csatlakozott kollégák tapasztalatai

 

Ramotsa Miklós
“Jól érzem magam a Duna House-nál, voltak és vannak sikereim. Azt tapasztaltam, hogy aki sokat és jól dolgozik, az megtalálja itt a számítását.
Az is pozitívum, hogy az ember itt beoszthatja a saját idejét és a céggel korrekt az elszámolás.”

Farkas Etelka
“Nagyon szeretek a Duna Housenál dolgozni. Beoszthatom saját időmet, és a bevétel tükrözi a befektetett munkámat. Sok fejlődési lehetőséget is biztosít a Duna House sok féle képzéssel. Mindig jó hangulat van az irodában és a kollégák is nagyon segítőkészek, kedvesek.”

Jablonyko Anna
“Régen gondolkodtam azon, hogy jelentkezem a Duna Househoz. Két év telt el,míg jelentkeztem is. Igaz,másodállásban csinálom egyelőre, de mivel tetszik ez a változatos munka, azon gondolkodom, hogy teljes állásban csináljam.
Bárkitől kérek segítséget, mindig segítenek, nem úgy, mint más munkahelyeken.
Szeretek itt dolgozni.”

Letölhető önéletrajz minta

 
Amennyiben nem rendelkezik önéletrajzzal vagy önéletrajz mintával, választhatja a következőt  ITT »

Ingatlanos oldalunk

Adatvédelmi nyilatkozat

 
Az adatvédelmi nyilatkozat elolvasható  ITT »

Csatlakozzon csapatunkhoz most!

 
Küldje el fényképes önéletrajzát ide kattintva »

IMPRESSZUM

Az üzemeltető adatai megtalálhatóak  ITT »

Kollégáink tapasztalatai

Szabó Viola

Az hogy a Duna Hose-t választottam életem egyik legjobb döntése volt. A kitűnő alapképzés során megfelelő mennyiségű információt sajátíthattam el, melyet irodavezetőm következetes támogatásával és kollégáim segítőkészségével nap, mint nap kamatoztathattam. Ebben a segítőkész és sikeres csapatban rövid időn belül én is megérezhettem az üzleti siker ízét. Ez a munka a mindennapjaimat új élményekkel, kihívásokkal és sok-sok változatossággal tölti be. Azt érzem, hogy a legjobb helyen és a fantasztikus kollégák között vagyok. Itt a helyem!

 

Molnár Zoltán

Azért választottam ezt a szakmát, mert minden nap más és más kihívással kell szembesülnöm és ezeket megoldanom. Rugalmas oszthatom be a saját időmet. Azért dolgozom, hogy egy ismeretlen ingatlanból a meghitt otthonba vezető utat biztonságosan megszervezzem minden ügyfelem számára. Az ingatlanértékesítés annyira izgalmas, annyira érdekes, annyira sokrétű, hogyha az ember ebbe egyszer beleszeret, akkor nehezen tud tőle elszakadni.

 

Czékli Andrea

Közel 8 éve vagyok oszlopos tagja a Duna House 18. kerületi irodájának. Amikor elkezdtem ebben a szakmában dolgozni, fogalmam sem volt róla, mit vállalok. De rövid időn belül kiderült, egyik legjobb döntésem volt, hogy ingatlan értékesítőnek jelentkeztem. Szenvedélyemmé vált a munkám. A munka minden egyes fázisát szeretem. Minden nap úgy ébredek, hogy ma bármi megtörténhet. Kivételesnek érzem magam, mert a munkám változatos, az időbeosztásom magam szervezem, és nekem fontos, hogy a családomra is jusson kellő időm. A magas számú értékesítéseknek köszönhetően a szakmai gyakorlatom és tapasztalatom rövid időn belül hozzásegített ahhoz, hogy magas színvonalon tudjam segíteni ügyfeleim ingatlan vételének vagy eladásának a szakszerű lebonyolítását.